Kiểm tra bùn vi sinh trong hệ thống xử lý nước thải

Trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hay hệ thống xử lý nước thải công nghiệp thì việc sử dụng quy trình xử lý sinh học, thì bùn vi sinh đóng một phần vai trò quan trọng đối với hiệu quả xử lý của toàn hệ thống. Bài viết này sẽ giới […]