MỤC TIÊU LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP

MỤC TIÊU LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

DỰ ÁN GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP

 

 

Mục tiêu lập báo cáo giám sát môi trường dự án giặt là công nghiệp:

-         Để kiểm soát mức độ ô nhiễm cơ sở giặt là công nghiệp

-         Kịp thời theo dõi, phát hiện và có giải pháp khắc phục xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động.

-         Báo cáo lên cơ quan chức năng theo dõi tình hình để theo dõi, hướng dẫn chủ dự án thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Yêu cầu trong công việc báo cáo giám sát môi trường:

-         Phải thực hiện đúng, đầy đủ các vị trí, thông số, tần suất quan trắc theo chương trình giám sát môi trường đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

-         Gửi báo cáo giám sát định kỳ cho cơ quan quản lý môi trường theo thẩm quyền để theo dõi, giám sát và quản lý.

 

giatlacn1

 

Cơ quan nhận báo cáo giám sát môi trường:

-         Phòng quản lý môi trường – Sở tài nguyên và môi trường

-         Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở

-         Các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền

Thời gian thực hiện:

-         Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

-         Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 06 tháng/lần hoặc 1 năm/ lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

 

giatlacn3

 

 Nội dung chương trình giám sát môi trường:

-         Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động giặt là công nghiệp của cơ sở đến chất lượng môi trường;

-         Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình giặt là công nghiệp của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

-         Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

-         Đánh giá chất lượng môi trường và tác động từng nguồn gây ô nhiễm so với chỉ tiêu quy định

-         Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự phòng sự cố

-         Đề xuất phương án xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động giặt là công nghiệp của cơ sở

-         Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng.

 

Mức xử phạt hành chính nếu thực hiện sai hoặc không thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, việc không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường như sau:

- Nếu dự án thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000.

- Nếu dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường: phạt tiền từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng

- Nếu dự án lập đề án bảo vệ môi trường: đơn giản từ 7.000.000 đến 11.000.000 đồng, chi tiết từ 50.000.000 đến 70.000.000 đồng

 

 

Liên hệ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về tư vấn môi trường:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường