TRƯỜNG HỢP LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG KHI XÉT VỀ TỔNG LƯỢNG THẢI CÔNG NGHIỆP

TRƯỜNG HỢP LẬP BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG KHI XÉT VỀ TỔNG LƯỢNG THẢI CÔNG NGHIỆP

 

 

 

Nếu dự án không thuộc 1 trong 110 lĩnh vực được quy định tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP, không xác định được là phải thực hiện báo cáo môi trường nào thì phải xét đến lượng nước thải, khí thải, chất thải rắn để phân loại.

 

Theo quy định, các thủ tục cần phải thực hiện:

-         Phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nếu ước lượng được :

  • Lượng nước thải công nghiệp từ 500 m3 / ngày đêm trở lên
  • Lượng khí thải công nghiệp từ 200.000 m3 khí thải/ giờ trở lên
  • Lượng chất thải rắn công nghiệp từ 5 tấn chất thải rắn/ ngày đêm trở lên

-         Phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường nếu ước lượng được : các lượng nước thải hoặc khí thải hoặc chất thải rắn thấp hơn mức độ trên.

nuocthai7

 

-         Phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết nếu đang hoạt động và xác định được công suất thải tương đương với báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải thực hiện đề án chi tiết thay thế.

-         Phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản nếu đang hoạt động và xác định được công suất thải tương đương với kế hoạch bảo vệ môi trường nhưng chưa có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải thực hiện đề án đơn giản thay thế

-         Phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ với bất kỳ công suất nào, miễn có thải ra nước thải hoặc khí thải hoặc chất thải rắn công nghiệp.

-         Phải lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước thải tập trung

-         Có thể lập sổ chủ nguồn thải CTNH nếu phát sinh chất thải nguy hại

-         Có thể đăng ký khai thác nước nếu có sử dụng

khithai1

 

Sau khi đã xác định được các hồ sơ cần thực hiện thì phải tiến hành thực hiện ngay để đảm bảo đúng tiến độ hoạt động

Công việc mỗi hồ sơ phải làm khác nhau, sau đây là nội dung báo cáo giám môi trường cần phải thực hiện, thực hiện trong khi xây dựng và trong khi vận hành dự án

- Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động sản xuất đường của cơ sở đến chất lượng môi trường;

- Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất đường của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

- Đánh giá chất lượng môi trường và tác động từng nguồn gây ô nhiễm so với chỉ tiêu quy định

- Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự phòng sự cố

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất đường

- Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng.

 

chatthairan1

 

Sau khi hoàn thành báo cáo giám sát môi trường định kỳ ( 6 tháng/ lần hoặc 1 năm/ lần) sẽ nộp lên cơ quan chức năng có thẩm quyền:

- Phòng quản lý môi trường – Sở tài nguyên và môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở

- Các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền

Thông tin cần có để thực hiện báo cáo giám sát:

- Dựa vào báo cáo giám sát: Nếu dự án đã thực hiện báo cáo giám sát kỳ trước, thì kỳ sau chỉ cần dựa vào kết quả đo đạc, phân tích, vị trí lấy mẫu và các chỉ tiêu ở mỗi vị trí để đo đạc, phân tích, đánh giá. Nếu chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn thì sẽ có kế hoạch khắc phục

- Dựa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường: trường hợp chưa thực hiện báo cáo giám sát thì dựa vào chương trình quản lý và giám sát môi trường được hướng dẫn; từ đó biết được các mẫu, vị trí và chỉ tiêu cần đo đạc, phân tích để đánh giá.

khithai4

Xem tiếp:

-         Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

-         Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

-         Lập đề án bảo vệ môi trường ( chi tiết và đơn giản)

-         Lập hồ sơ xả thải

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về báo cáo giám sát môi trường, hãy liên hệ:

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

   0903 825 125 (Ms. Phương Thảo

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường