CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CÓ CẦN BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG KHÔNG?

 

 

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐƯỜNG CÓ CẦN BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG KHÔNG?

 

 

Khi dự án sản xuất đường đã đi vào hoạt động, chủ đầu tư vẫn còn nhiều việc để thực hiện công tác quản lý môi trường.

Các công việc cần thực hiện gồm có:

- Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

- Đăng ký chủ nguồn thải nguy hại ( nếu có chất thải nguy hại)

- Quản  lý môi trường doanh nghiệp, phân loại rác thải

- Xây dựng hệ thống quản lý môi trường.

- Lập đề án bảo vệ môi trường ( nếu chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường)

Lập báo cáo giám sát môi trường được hướng dẫn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, phải thực hiện định kỳ, thường xuyên, báo cáo 6 tháng/ lần hoặc 1 năm/ lần chơ cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

 Còn lại những hồ sơ môi trường khác có thể thực hiện hay không tùy yêu cầu vào cơ quan chức năng.

 ng1

Nội dung chương trình giám sát môi trường:

 

- Theo dõi số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động sản xuất đường của cơ sở đến chất lượng môi trường;

- Theo dõi lưu lượng/ khối lượng / tần suất và định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm đặc trưng của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất đường của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, và các chỉ tiêu khác); tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần.

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở – nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước; tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 06 tháng/lần.

- Đánh giá chất lượng môi trường và tác động từng nguồn gây ô nhiễm so với chỉ tiêu quy định

- Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và dự phòng sự cố

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động sản xuất đường

- Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng.

 ng2

Cơ quan nhận báo cáo giám sát môi trường:

 

- Phòng quản lý môi trường – Sở tài nguyên và môi trường

- Phòng Tài nguyên và Môi trường – Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở

- Các cơ quan chức năng khác có thẩm quyền

 

Thông tin cần có để thực hiện báo cáo giám sát:

 

- Dựa vào báo cáo giám sát: Nếu dự án đã thực hiện báo cáo giám sát kỳ trước, thì kỳ sau chỉ cần dựa vào kết quả đo đạc, phân tích, vị trí lấy mẫu và các chỉ tiêu ở mỗi vị trí để đo đạc, phân tích, đánh giá. Nếu chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn thì sẽ có kế hoạch khắc phục

 ng3

- Dựa vào báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường: trường hợp chưa thực hiện báo cáo giám sát thì dựa vào chương trình quản lý và giám sát môi trường được hướng dẫn; từ đó biết được các mẫu, vị trí và chỉ tiêu cần đo đạc, phân tích để đánh giá.

  

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về báo cáo giám sát môi trường, hãy liên hệ:

 

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

 

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

   

 

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường