quy chuẩn về nước thải chăn nuôi

QCVN 62-MT/2015/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

QCVN 62 - MT : 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi thuộc Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT - Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2016.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải.

Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải chăn nuôi. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải chăn nuôi ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này.

Nước thải chăn nuôi xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Tải tài liệu tại đây

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường