Quy chuẩn về chất lượng nước biển

QCVN 10-MT/2015/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

 

Từ ngày 01/3/2016, QCVN 10:2015/BTNMT chính thức có hiệu lực. Thay thế QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ và QCVN 44:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển xa bờ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BTNMTngày 12 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.

 

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước biển

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá kiểm soát chất lượng nước biển của các vùng biển, phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.

 

Tải tài liệu tại đây

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường