Quy chuẩn về chất lượng nước dưới đất

QCVN 09-MT/2015/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

 

Từ ngày 01/3/2016, QCVN 09:2015/BTNMT chính thức có hiệu lực. Thay thế QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước dưới đất.

Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và giám sát chất lượng nguồn nước dưới đất, làm căn cứ để định hướng cho các mục đích sử dụng nước khác nhau.

 

Tải tài liệu tại đây

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường