THÔNG TƯ SỐ 36/2015/TT-BTNMT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tải tài liệu tại đây


THÔNG TƯ SỐ 36/2015/TT-BTNMT

VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI1. Thông tư này quy định chi tiết Khoản 3 điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật bảo vệ môi trường 2014; Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP


2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015, thay thế Thông tư số

12/2011/TT-BTNMT.

Những hồ sơ tiếp nhận trước ngày này được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT.

3. Thông tư gồm VI chương và 36 điều quy định chi tiết việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và quản lý chất thải nguy hại. Ngoài ra mỗi chương sẽ chơ phụ lục mẫu văn bản kèm theo.


4. Thông tư 36 có một số điểm đáng lưu ý:


- Các phương tiện, thiết bị lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Phương tiện vận chuyển CTNH phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển CTNH.

- Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một Giấy phép xử lý CTNH, trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không.
- Công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý CTNH và trạm trung chuyển CTNH (nếu có) phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý quy định tại Phụ lục 2 (B) ban hành kèm theo Thông tư này.

 

- Danh mục CTNH ( chất thải nguy hại), mã CTNH và phân định CTNH quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này

 

- CTNH phải được chủ nguồn thải phân loại bắt đầu từ thời điểm khi đưa vào khu vực lưu trữ CTNH hoặc khi chuyển giao CTNH đi xử lý bên ngoài cơ sở.

 

- Đối tượng không phải thực hiện Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ đăng ký báo cáo quản lý CTNH: cơ sở hoạt động không quá 1 năm, hoặc tổng lượng CTNH phát sinh không quá 600kg/ năm trừ trường hợp thuộc nhóm khó phân hủy, dầu khí ngoài biển.


- Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm theo mẫu tại Phụ lục 4 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước


- Chủ nguồn thải CNTH chỉ cần lập 1 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, nộp Sở tài nguyên và Môi trường, nếu hợp lệ Sở tài nguyên và Môi trường xem xét 15 ngày và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải nếu đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp tự tái chế, xử lý, sơ chế, thu hồi năng lượng thì sau 30 ngày.

-    Quy định thêm một số trường hợp đặc thù tại chương IV : vận chuyển xuyên biên giới CTNH; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; thu gom, vận chuyển, lưu trữ, trung chuyển CTNH bằng phương pháp, thiết bị không ghi trên Giấy phép xử lý CTNH; tái sử dụng CTNH;thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển vào đất liền; nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường thí nghiệm và các trường hợp khác.


Để nắm thông tin chi tiết hoặc có điều gì thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên tư vấn môi trường để được hỗ trợ.

 

 

0909 538 514 (Ms. Tú Anh)

0903 825 125 (Ms. Phương Thảo)

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường