THÔNG TƯ 27/2015/TT-BTNMT ĐTM

Tải tài liệu tại đây


THÔNG TƯ SỐ 27/2015/TT-BTNMT

VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC,

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành điểm C, khoản 1 điều 32 Luật bảo vệ môi trường 2014; khoản 5 điều 8, khoản 7 điều 12, khoản 4 và khoản 6 điều 14, khoản2 điều 16, khoản 4 điều 17, khoản 5 đièu 19 và khoản 4 điều 21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.


2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015, thay thế Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; kiểm tra, xác nhận công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 15/07/2015 được tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định của Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

 

3. Thông tư gồm VII chương và 38 điều quy định chi tiết việc đánh giá môi trường chiến chiến lược, đánh giác tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngoài ra mỗi chương sẽ chơ phụ lục mẫu văn bản kèm theo.


4. Thông tư 27 khác 1 số điểm :

- UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc ủy quyền này chỉ áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp tỉnh đầu tư vào các khu công nghiệp.

- UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 kèm theo Thông tư này.

 


 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường