THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTNMT rút ngắn thời gian thẩm định lập đề án bảo vệ môi trường


TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTNMT

QUY ĐỊNH ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT,

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯƠNG ĐƠN GIẢN


1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.


2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2015, thay thế Thông tư 01/2012/TT-BTNMT22/2014/TT-BTNMT .


3. Thông tư gồm IV chương và 18 điều quy định chi tiết đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Ngoài ra mỗi chương sẽ chơ phụ lục mẫu văn bản kèm theo.

 

4. Đối tượng lập đề án chi tiết: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng lập đề án đơn giản là
sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 01/04/2015 có quy mô, tính chất tương đương đối tượng lập báo cáo kế hoạch bảo vệ môit rường, dược quy định chi tiết tại phụ lục 1b.


5. Thông tư 26 khác 1 số điểm :

- Thời hạn tối đa để thẩm định, phê duyệt đề án chi tiết được rút ngắn xuống còn 25 hoặc 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ tùy thuộc vào từng đề án (trước đây là 30 hoặc 45 ngày làm việc).

- Thời hạn xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản cũng được rút ngắn còn 10 ngày làm việc (trước đây là 20 hoặc 30 ngày làm việc)

- UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Việc ủy quyền này chỉ áp dụng đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp tỉnh đầu tư vào các khu công nghiệp.

- UBND cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 kèm theo Thông tư này. 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường