Nghị định số 18/2015/NĐ - CP

Tải tài liệu tại đây


Nghị định số 18/2015/NĐ - CP

Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


 

1. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014, đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường.


2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015. Theo đó, các nghị định trước đó hết hiệu lực thi hành, bao gồm nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.


3. Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có 7 chương và 24 điều, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật bảo vệ môi trường.


4. Một số điểm mới của Nghị định 18/2015/NĐ-CP thay thế nghị định 29/2011/NĐ-CP:

- Quy định cụ thểm thêm về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường ở Chương II nghị định này.

- Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại Phụ lục II của nghị định này

- Trường hợp lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại Khoản 1 điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP:

- Thay đổi quy định tại Điểm , b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường

- Bổ sung hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục phụ lục II Nghị định này

- Có thay đổi về quy mô. công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng.

- Theo đề nghị của chủ dự án.


5. Quy định thực hiện đề án bảo vệ môi trường: sau khi tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường 31/12/2014 thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan ban ngành đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP cho phép các dự án chưa có hồ sơ đề án bảo vệ môi trường phải tiến hành thực hiện đúng theo những yêu cầu mà Nghị định này quy định và thời gian có bắt đầu nghị định có hiệu lực là ngày 1 tháng 4 năm 2015.

Cụ thể tại Khoản 2 Điều 22 chương VII của Nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ quy định các doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, Công ty, cở sở kinh doanh…phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền. Theo đó các dự án phải lập đề án bảo vệ môi trường 2015 bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

+ Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường