Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

Tải tài liệu tại đây

 

Luật số 55/2014/QH13 Quốc Hội : LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Luật bảo vệ môi trường, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thức 7 đã quyết định ban hành luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 vào ngày 23/06/2014

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Theo đó, Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành.

Luật số 55/2014/QH13 có 20 chương và 170 điều, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách  nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Đối tượng áp dụng: đối với cơ quan, tổ chức, hộ gian đình và cá nhân trong lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

Microbelift

Hóa chất

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Hỗ trợ

Hóa chất & Vi sinh MICROBELIFT
My status
tư vấn môi trường