Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

QCVN 61-MT/2016/BTNMT

 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

 

QCVN 61 - MT : 2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt thuộc Thông tư số 03/2016/TT-BTNMT - Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Lưu ý:

- Lò đốt CTRSH đã chính thức hoạt động trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực được tạm thời miễn áp dụng quy định tại mục 2.2 trong thời gian 6 tháng và các quy định khách tai jQuy chuẩn này với thời gian 3 năm kể từ ngày Quy chuẩn này có hiệu lực.

 

Tải tài liệu tại đây

 

Products

Hóa chất

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

SUPPORT

Ms Tú Anh
Tư vấn online
Phòng hóa chất & Thiết bị